18.5.05

Cairtean-aithneachaidh

Bha òraid na bànrigh an seachdain seo. Thuirt i gum bi a riaghaltas a’ thoirt a-staigh cairtean-aithneachaidh agus Clàr Nàiseanta na h-Ionannachd. Bhòt am Pàrlamaid na h-Alba an aghaidh cairtean-aithneachaidh an bliadhna seo. A dh’ aindeoin seo, bheir iad a-staigh an seo fhathast.

Tuilleadh fiosrachaidh (anns a’ Bheurla) aig No2id

6 Comments:

Blogger Air fàire said...

A h-uile duine,
Dè ur beachd air ‘Clàr Nàiseanta na h-Ionannachd’ airson a’ Ghàidhlig a th’ air ‘National Identity Register’?

9:45 am  
Blogger Graisg said...

'cairtean-aithneachaidh' Tha mi eadar dhà bheachd: chan eil mi cinnteach mu an deidhinn idir, idir, Gàidhlig ann no às:-)

12:14 pm  
Anonymous Anonymous said...

eh?

5:59 pm  
Blogger Graisg said...

Seadh gun ainm, dh’ fhalbh mi aig tadhlair a-rithist!

8:00 pm  
Blogger Air fàire said...

Fhuair mi 'cairtean-aithneachaidh' san Fhaclair na Pàrlamaid.
http://www.scotland.gov.uk/dictionary/gedt-40.asp

5:40 pm  
Blogger Steafan MacRisnidh said...

'S e rud cunnartach a th'ann nam bheachdsa, 's iad an seòrsa rud a chuireas bacadh air ar cuid saorsa. Tha cus riaghailtean agus smachd oirnn aig diofar raon de bheatha na dùthcha mar-thà, agus chan e seo ach dòigh eile airson daoine neo-scrùbach an cumhachd aca a daingneachadh, rud a bhios millteach air ar leas san fhad-ùine.

6:13 pm  

Post a Comment

<< Home